Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁŽITKOVÉ POUKAZY

I. Všeobecná ustanovení

Cestovní agentura Firma na zážitky s.r.o., IČO: 27624021, se sídlem Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ: 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 119670 (dále též jen Firma na zážitky, s.r.o.) je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb. Tel. , e-mailem na kontakt@firmanazazitky.cz

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Firma na zážitky s.r.o., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb nebo též „poskytovatel“ (Firma na zážitky s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“ nebo „dodavatel“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též „objednatel“ - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též „příjemce“ - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Zážitkovým certifikátem/poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových stránkách www.firmanazazitky.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Zážitkový certifikát/poukaz (případně jeho čitelná fotografie s čitelným číslem poukazu) se následně předkládá ke kontrole pověřené osobě na místě konání služby.

Univerzální certifikát/poukaz – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

Zážitkový balíček – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

Provozovatel cestovní kanceláře (cestovní kancelář) – je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Charitativní příspěvky organizaci Dejme dětem šanci o.p.s. – jedná se o charitativní příspěvek organizaci Dejme dětem šanci o.p.s. prostřednictvím společnosti Firma na zážitky s.r.o., který lze hradit pouze finančními prostředky (hotově, kartou, online platbami) a nevztahují se na něj žádné slevy. Není vystaven zážitkový certifikát/poukaz.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.firmanazazitky.cz.

IV. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.firmanazazitky.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

Objednán může být zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček. K vybraným zážitkovým certifikátům/poukazům nebo zážitkovým balíčkům lze objednat dodatečné (volitelné, nepovinné) služby (např. možnost jedné výměny zážitku za jiný). Při objednání dodatečných služeb může být objednateli účtován administrativní poplatek. Seznam dodatečných služeb, jejich popis a cena je uvedena na webu poskytovatele.

Při výběru zážitku z univerzálních poukazů, zážitkových balíčků či využití bodové/kreditové hodnoty na účtu klienta (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu zážitku. Při platbě body/kreditem je vždy platná uvedená bodová/kreditová hodnota. Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel VOP spolu s doručeným certifikátem/poukazem k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

3. Čerpání bodů/kreditu

Doba platnosti bodů/kreditu na bodovém/kreditovém účtu se vztahuje na všechny body/kredit z příslušného univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku i pro případ, že příjemce služby při výběru zážitku nevyužije všechny body/kredit, které mu byly převedeny na jeho bodový/kreditový účet z tohoto univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku. V rámci doby platnosti bodů/kreditu musí příjemce služby rezervovat termín využití konkrétní služby v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, jinak body/kredit pozbývají platnosti.

Doba platnosti bodů/kreditu nemůže být dále prodloužena, a to ani v případě, budou-li body/kredit čerpány příjemcem služby postupně na několik různých služeb.

Body/kredit není možné uplatnit na univerzální certifikáty/poukazy, zážitkové balíčky a charitativní příspěvky organizaci Dejme dětem šanci o.p.s. Pokud na konkrétní zážitek nelze čerpat kredit, je tato informace uvedena v popisu daného zážitku na webu poskytovatele služeb.

V případě čerpání bodů/kreditu z bodového/kreditového účtu na zážitkový certifikát/poukaz se řídi platnost tohoto nového zážitkového certifikátu/poukazu datem, platnosti původního univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku, z něhož byly body/kredit na bodový/kreditový účet nahrány.

Příjemce služby si může za body/kredit vybrat jeden nebo více konkrétních zážitků a požádat poskytovatele služeb o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb nevyčerpal veškeré body/kredit, zůstatek mu bude nadále na kontě evidován po dobu platnosti bodů/kreditu. V případě, že příjemce služeb výběrem zážitků překročil svůj bodový/kreditový zůstatek, bude automaticky upozorněn na povinnost dokoupení bodů/kreditu, po jehož odsouhlasení a úhradě dokoupených bodů/kreditu bude možné službu realizovat. Fakturu znějící na dokoupení bodů/kreditu za rezervované služby zašle poskytovatel služeb na adresu příjemce služeb, přičemž splatnost faktury bude činit 7 kalendářních dnů. Úhrada faktury je možná on-line platbami nebo převodem z účtu.

Na dokupování bodů/kreditu není možné uplatnit slevy, dárkové poukázky třetích stran, ani benefitní programy třetích stran.

Po uhrazení faktury na dokoupení bodů/kreditu bude možné zážitek realizovat.

Bodová/kreditová hodnota každého zážitku se rovná ceně za zážitek a ta je vždy uvedena na webu poskytovatele www.firmanazazitky.cz.

Pokud je konkrétní zážitek čerpán z bodů/kreditu, univerzálního certifikátu/poukazu či zážitkového balíčku, není již možné tento konkrétní zážitek dále vyměnit za jiný. Pokud poskytovatel služeb vyjde příjemci služby vstříc a již zvolený konkrétní zážitek mu na jeho přání vymění za jiný, potom platí následující: a) pokud si příjemce služby zvolí k výměně dražší zážitek, než byl původní, potom je povinen doplatit cenu dražšího zážitku s tím, že pro doplacení platí stejné podmínky jako pro dokoupení bodů/kreditu viz výše v tomto článku; b) pokud si příjemce služby zvolí k výměně levnější zážitek, než byl původní, souhlasí s tím, že poskytoval služeb mu není v tomto případě povinen vracet žádné body/kredit ani žádné peněžní prostředky. Je zcela na úvaze příjemce služby, zda má zájem již zvolený zážitek vyměnit za jiný levnější i za cenu původně zvoleného dražšího zážitku. Na tuto výměnu nemá příjemce služby právní nárok.

Body/kredit mají danou platnost, viz odstavec 1. tohoto bodu.

4. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Součástí dárkového balíčku je dárkový certifikát/poukaz (obsahující unikátní číslo/kód přidělený poskytovatelem sloužící pro čerpání služby) a průvodní dopis obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, platnost poukazu a popř. i bezpečnostní kód (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto VOP. Součástí zásilky obsahující dárkový balíček je též faktura, pokud není zaslána elektronicky (e-mailem). Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuelně paragon.

5. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Zážitkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání služby v přiloženém průvodním dopise. Má-li klient zájem čerpat na základě zážitkového certifikátu/poukazu jinou službu, a zároveň při nákupu zážitkového certifikátu/poukazu zakoupil službu možnost jedné výměny zážitku a řádně uhradil s tím spojený administrativní poplatek, bude za tímto účelem nominální hodnota zážitkového certifikátu/poukazu převedena na body/kredit, kdy jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH. Výměna konkrétního zážitku je v takovém případě možná pouze jednou za jiný konkrétní zážitek, na který lze čerpat body/kredit.

V případě platby zážitku pomocí poukázek Sodexo Flexi Pass a/nebo přes cafeterii mojebenefity.cz není výměna zážitku (Služby) možná.

Pokud je konkrétní zážitek čerpán z bodů/kreditu, univerzálního certifikátu/poukazu či zážitkového balíčku, není již možné tento konkrétní zážitek (Službu) dále vyměnit za jiný.

Hodnota univerzálního certifikátu/poukazu a zážitkového balíčku je uvedena přímo v bodech/kreditu. Při prvním výběru konkrétního zážitku z univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku vytvoří automaticky poskytovatel služeb příjemci služeb virtuální bodové/kreditové konto. Poskytovatel vytvoří příjemci služby virtuální bodové/kreditové konto. Přístupová hesla k virtuálnímu bodovému/kreditovém kontu budou příjemci služeb automaticky odeslána na jeho emailovou adresu. Evidované body/kredit na virtuálním kontě příjemce služeb lze využít pouze v době jejich platnosti na služby poskytované poskytovatelem služeb. Za body/kredit nelze požadovat finanční náhradu.

V případě podezření na nekalé jednání ve vztahu k bodovému/kreditovém kontu (ať již ze strany příjemce služeb či třetí osoby), poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provést monitoring aktivit ve vztahu k tomuto bodovému/kreditovém kontu za účelem prošetření tohoto podezření.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček za protihodnotu ve formě peněz.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín není možné z důvodu této exkluzivity vyměnit za jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém certifikátu/poukazu i platnost bodů/kreditu z univerzálního certifikátu/poukazu a zážitkového balíčku je stanovena v závislosti na datu, kdy byly zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz a zážitkový balíček zakoupeny.

V případě zakoupení zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku v období od 1.1. do 31.3. příslušného kalendářního roku, má zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček i body/kredit platnost do 31.12. tohoto kalendářního roku.

V případě zakoupení zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku v období od 1.4. do 30.6. příslušného kalendářního roku, má zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček i body/kredit platnost do 31.3. následujícího kalendářního roku.

V případě zakoupení zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku v období od 1.7. do 30.9. příslušného kalendářního roku, má zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček i body/kredit platnost do 30.6. následujícího kalendářního roku.

V případě zakoupení zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku v období od 1.10. do 31.12. příslušného kalendářního roku, má zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček i body/kredit platnost do 31.12. následujícího kalendářního roku.

Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu i zážitkového balíčku. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu, univerzálnímu certifikátu/poukazu nebo zážitkovému balíčku.

Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku či bodů/kreditu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. IV. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Zážitkový certifikát/poukaz, univerzálního certifikát/poukaz i zážitkový balíček obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo/kód poukazu, popř. bezpečnostní kód. Objednatel, či Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek/kredit) je využívána oprávněnou osobou, která si zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit a nenese za případné škody tím způsobené žádnou odpovědnost.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti bodů/kreditu nebo zážitkového certifikátu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku, resp. doby platnosti stanovené na průvodním dopise, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 4 týdnů před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.firmanazazitky.cz. Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti příjemce. Po potvrzení nabízeného termínu příjemcem služby zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

Bude-li rezervace služby uzavřena telefonicky/e-mailem napřímo s dodavatelem služeb (tzv. „přímá rezervace), dle uvedeného tel. čísla, e-mailu nebo webové adresy z průvodního dopisu nebo z webu poskytovatele služeb, je příjemce služby povinen neprodleně nahlásit domluvený termín i poskytovateli služby. Poté zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

Pokud služba podporuje funkci online závazné rezervace, tj. v rezervačním formuláři, na stránkách www.firmanazazitky.cz, jsou přímo zobrazeny dostupné termíny a místa, ze kterých příjemce služby může vybírat (tzv. „přímá online rezervace“), a příjemce služby tuto funkci využije, zašle poskytovatel služby příjemci služby obratem po odeslání rezervačního formuláře příjemcem služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.

6. Storno rezervace

a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a na to tel. čísle 222 316 957, či e-mailu kontakt@firmanazazitky.cz, v pracovní době poskytovatele uvedené na webu www.firmanazazitky.cz) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a  rezervace bude zrušena později  než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však nejprve povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Příjemce služby je oprávněn v době platnosti zážitkového certifikátu/poukazu požádat Poskytovatele služeb o poskytnutí služby na termín pozdější, než je platnost zážitkového certifikátu/poukazu. Pokud poskytovatel této žádosti vyhoví, nelze po uplynutí platnosti zážitkového certifikátu/poukazu již rezervovaný termín ze strany příjemce služby měnit. Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a Příjemcem služeb není povinnost Poskytovatele služeb akceptovat žádost Příjemce služby, dle tohoto odstavce, a je oprávněn takovou žádost Příjemce služby odmítnout.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

7. Dejme dětem šanci o.p.s.

Prostřednictvím Firmy na zážitky, s.r.o. je možné přispět charitativní organizaci Dejme dětem šanci, o.p.s., V tomto případě se nejedná o zážitkový certifikát/poukaz, ale o charitativní příspěvek, který lze hradit pouze finančními prostředky (hotově, kartou, online platbami) a nevztahují se na něj žádné slevy ani možnost platby body/kreditem/univerzálním poukazem.

8. Zájezdy

Je-li u některého zážitku výslovně uvedeno, že se jedná o zájezd pořádaný cestovní kanceláří, řídí se podmínky zájezdu podle smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem/poukazem (nebo jeho čitelnou fotografií s čitelným číslem poukazu) pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu/poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a certifikát/poukaz předložit ke kontrole dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz (nebo jeho čitelnou fotografii s čitelným číslem poukazu), bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. IV. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu/poukazu a/nebo průvodního dopisu.

Příjemce služby má možnost dokoupit a čerpat u dodavatele služeb další dodatečné služby, nad rámec Služeb, čerpaných na základě Zážitkového certifikátu/poukazu, pokud dodavatel služeb takové služby poskytuje, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen uhradit přímo dodavateli služeb aktuální cenu těchto dodatečných služeb, platnou v den využití Služby, čerpané na základě Zážitkového certifikátu/poukazu. V průvodním dopise Zážitkového certifikátu/poukazu může být uvedena cena těchto dodatečných služeb, která má však pouze orientační charakter a je platná pouze v době nákupu Zážitkového certifikátu/poukazu. Dodavatel služeb není povinen poskytnout jakékoli dodatečné služby, nad rámec Zážitkového certifikátu/poukazu, přestože mohou být v průvodním dopise Zážitkového certifikátu/poukazu uvedeny. Případné vady zakoupených dodatečných služeb příjemcem služby, nad rámec Zážitkového certifikátu/poukazu, je příjemce služby povinen reklamovat, bez zbytečného odkladu, přímo u dodavatele služeb, nikoli u poskytovatele služeb.

VI. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře. Při osobním odběru na prodejním stánku poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační poklady eventuelně paragon. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.firmanazazitky.cz.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou poskytovatel služeb přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží. Těmito poukázkami nelze hradit případné dokoupení bodů/kreditu.

Seznam poukázek takto přijímaných poskytovatelem služeb je uveden na www.firmanazazitky.cz.

V případě, že si zákazník zvolí platbu pomocí poukázek Sodexo Pass, zákazník bere na vědomí že, poukázky nejsou směnitelné za peníze a na poukázky se nevrací z důvodu § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Dále bere zákazník na vědomi, že v případě platby poukázkami Sodexo Flexi Pass a/nebo cafeterií mojebenefity.cz není možné zvolený zážitek vyměnit za jiný.

2. Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.firmanazazitky.cz.

3. Cena za dárkové balení

K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

4. Slevy

Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.

Slevy nelze uplatnit při dokupování bodů/kreditu, při nákupu za body/kredit či čerpání univerzálního certifikátu/poukazu, zážitkového balíčku.

Slevy nelze uplatnit při platbě pomocí Benefitních, či motivačních programů, ani při čerpání poukázek třetích stran.

Slevy nelze uplatnit na charitativní příspěvek organizace Dejme dětem šanci o.p.s.

5. Aktuální seznam možností uplatnění slev třetích stran, zapojení do benefitních programů a možnosti plateb jsou uvedeny na internetových stránkách www.firmanazazitky.cz.

VII. Odstoupení od smluvního vztahu

1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. V tomto případě převede poskytovatel služeb zaplacenou cenu služby na body/kredit (jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH), které může příjemce služby následně využít pro úhradu ceny za náhradní službu dle vlastního výběru.

Je-li cena za službu uhrazena, a to zcela i částečně, benefity třetích společností (BENEFITY a.s., Benefit Management s.r.o., Edenred, UP Čr, Mojebenefity.cz a další, jejichž aktuální seznam najdete na webu www.firmanazazitky.cz) má příjemce služby nárok pouze na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby, objednatel služby v tomto případě nemá nárok na vrácení peněžní částky.

b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby.

2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu/poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.

Je-li cena za službu uhrazena, a to zcela i částečně, benefity třetích společností (BENEFITY a.s., Benefit Management s.r.o., Edenred, Mojebenefity.cz, jejichž aktuální seznam najdete na webu www.firmanazazitky.cz) má pouze příjemce služby nárok na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby, objednatel služby v tomto případě nemá nárok na vrácení peněžní částky.

Je-li společně s dárkovým balíčkem (zážitkovým certifikátem/poukazem, univerzálním certifikátem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky) poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatele, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu s dárkovým balíčkem (zážitkovým certifikátem/poukazem, univerzálním certifikátem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky) poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

VIII. Reklamace

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček) popř. Dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

6. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

7. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

8. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz (nebo zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.

2.  Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.

Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů najdete na www.firmanazazitky.cz.

Tyto VOP jsou platné od 18.11.2020.

 

Všeobecné obchodní podmínky - hotelové poukazy (HOTELCARD) 
EUROVÍKEND PRO DVA / EVROPSKÁ MĚSTA PRO DVA


I. Všeobecná ustanovení

1.
Dodavatelem a prodejcem hotelových poukazů (HOTELCARD) typů Eurovíkend pro dva, Evropská města pro dva je společnost Firma na zážitky, s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ: 130 00, IČ: 27624021 (dále jako „Firma na zážitky s.r.o.“ nebo „dodavatel služeb“).
2. Společnost Connex Marketing GmbH, Dr.-Schauer-Str. 26, A-4600 Wels, Rakousko (dále jako „Connex Marketing GmbH“ nebo „subdodavatel služeb“), je subdodavatelem služeb poskytovaných na základě hotelových poukazů (HOTELCARD) typů Eurovíkend pro dva, Evropská města pro dva, a to na základě obchodní smlouvy uzavřené se společností Firma na zážitky, s.r.o..
3. Tyto obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Firma na zážitky s.r.o., společnosti Connex Marketing GmbH a uživatelem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva
- smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Poskytovatel (Firma na zážitky s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.
Objednatel- (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
Příjemce - je jím buď přímo objednatel, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil. Na takovou osobu se tyto podmínky vztahují v plném rozsahu. Převádějící osoba je povinna příjemce seznámit o právech a povinnostech vyplývajících z těchto VOP.
Uživatel – společný pojem pro objednatele a příjemce.
Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce poukaz, má se za to, že příjemce s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese poskytovatel odpovědnost.
Službou jsou veškeré služby, poskytované dodavatelem služeb objednateli nebo příjemci za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. K využití služeb uživatele opravňuje hotelový poukaz (HOTELCARD).
Hotelový poukaz, označována taky značkou „HOTELCARD“-, je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových stránkách www.firmanazazitky.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Na www.firmanazazitky.cz jsou k prodeji nabízeny tři typy těchto hotelových poukazů (HOTELCARD): Evropská města pro dva, Eurovíkend pro dva.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách


Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Před odesláním objednávky má objednatel možnost zkontrolovat správnost všech uvedených údajů a opravit případné chyby.
Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.firmanazazitky.cz a uzavřená smlouva je k dispozici u poskytovatele.

IV. Předmět smlouvy


1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
2. Objednávka
Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele na www.firmanazazitky.cz. telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele uvedených na www.firmanazazitky.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.
Při platbě body/kreditem je vždy platná bodová/kreditová hodnota uvedená u konkrétního typu hotelového poukazu(HOTELCARD-u). Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel VOP spolu s doručeným hotelovým poukazem(HOTELCARD-em). Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením příslušné ceny hotelového poukazu (HOTELCARD) typu Eurovíkend pro dva, Evropská města pro dva.
Zakoupené hotelové poukazy (HOTELCARD) není možno vyměnit za jiné hotelové poukazy (HOTELCARD) ani za jakékoli jiné produkty nabízené poskytovatelem, ani nemohou být převedeny na body/kredity.
3. Čerpání bodů /kreditů
Objednatel nebo příjemce může k zakoupení hotelových poukazů (HOTELCARD) využít taktéž body/kredity, má-li je na svém kontě na www.firmanazazitky.cz.
Doba platnosti bodů/kreditu na bodovém/kreditovém účtu je uvedena u příslušných bodů/ kreditů a vztahuje se na všechny tam uvedené body/kredity i pro případ, že příjemce při koupi hotelového poukazu (HOTELCARD) nevyužije všechny body/kredity. Doba platnosti bodů/kreditů nemůže být dále prodloužena, a to ani v případě, budou-li body/kredity čerpány příjemcem s postupně na několik různých služeb. V rámci doby platnosti bodů/kreditů musí příjemce body/kredity využít, jinak pozbývají platnosti. Příjemce může za body/kredity buď zakoupit hotelový poukaz(HOTELCARD), nebo rezervovat termín využití jiné služby poskytovatele uvedené na www.firmanazazitky.cz
V případě, že příjemce nevyčerpal veškeré body/kredity, zůstatek mu bude nadále na kontě evidován po dobu platnosti bodů/kreditů. V případě, že příjemce výběrem hotelových poukazů (HOTELCARD) překročí svůj bodový/kreditový zůstatek, bude automaticky upozorněn na povinnost dokoupení bodů/kreditů, po jehož odsouhlasení a úhradě dokoupených bodů/kreditů bude objednávka dokončena. Fakturu na dokoupení bodů/kreditů za rezervované služby zašle poskytovatel na adresu příjemce, přičemž splatnost faktury bude činit 7 kalendářních dnů. Úhrada faktury je možná hotově/kartou, on-line platbami nebo převodem z účtu. Uhrazením faktury dochází ke koupi hotelového poukazu(HOTELCARD).
Na dokupování bodů/kreditů není možné uplatnit slevy, dárkové poukázky třetích stran, ani benefitní programy třetích stran.
Bodová/kreditová hodnota hotelového poukazu (HOTELCARD) se rovná ceně za hotelový poukaz (HOTELCARD) a ta je vždy uvedena na webu poskytovatele www.firmanazazitky.cz.
4. Dárkový balíček
Poskytovatel doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (hotelový poukaz dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci se považuje jeho převzetí příjemcem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.
Součástí dárkového balíčku je hotelový poukaz (HOTELCARD) a průvodní dopis obsahující další podmínky a platnost poukazu. Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, případně paragon.

V. Podmínky uplatnění hotelového poukazu (HOTELCARD) – typ Eurovíkend
pro dva


1.
Hotelový poukaz holiday plus – typ Eurovíkend pro dva obsahuje tři rezervační kódy, přičemž každý rezervační kód jako základní služba opravňuje 2 osoby k 1 přenocování ve dvoulůžkovém pokoji v jednom partnerském hotelu holiday plus. Tři kódy mohou být použity pro tři oddělené nebo po sobě jdoucí noci (případně dvě po sobě jdoucí a jednu noc) v partnerských hotelech. Přenocování je uhrazeno hotelovým poukazem holiday plus. Místní taxy a jiné místní poplatky nejsou v hotelovém poukazu holiday plus zahrnuty. V ceně není zahrnuta snídaně a večeře (resp. minimální konzumace stanovená hotelem), kterou je uživatel povinen hotelu uhradit (bez ohledu na to, zda konzumaci skutečně využije).
2. Aktuálně dostupné partnerské hotely jsou uvedeny na internetové stránce eurovikend.firmanazazitky.cz. Connex Marketing GmbH je oprávněn měnit nabídku hotelů, stávající partnerské hotely trvale nebo dočasně vyjímat (např. kvůli vysokému vytížení) z programu a přidávat nové partnerské hotely, takže provádí průběžné přizpůsobování hotelového programu situaci na trhu. Uživatel hotelového poukazu holiday plus nemá automaticky nárok na to, že určitý partnerský hotel zůstane v hotelovém programu během doby platnosti hotelového poukazu holiday plus, případně na ubytování ve stávajícím partnerském hotelu.
3. Na internetové stránce eurovikend.firmanazazitky.cz jsou uvedeny dočasné speciální nabídky, které se průběžně mění. Tyto speciální nabídky jsou občasné dodatečné nabídky k základní službě, které mají jiný obsah služeb. Uživatel hotelového poukazu holiday plus má zásadně nárok pouze na základní službu, může však využít i speciální nabídky – jsou-li nabízeny.
4. V každém hotelu mohou dvě stejné osoby uplatnit od 1 až do 6 po sobě jdoucích nocí. U každého hotelu je na internetové stránce uvedena minimální a maximální délka pobytu s hotelovým poukazem holiday plus. Tato se může měnit. Pokud někdo nevlastní odpovídající počet hotelových poukazů holiday plus, pak musí další přenocování uhradit za běžné hotelové ceny včetně snídaně a večeře přímo v příslušném hotelu. U pobytů, které jsou delší, než je maximální doba pobytu s hotelovým poukazem holiday plus, musí být zbývající přenocování uhrazena za běžné hotelové ceny. Je na zvážení každého hotelu, zda bude akceptovat úhradu více než 6 přenocování hotelovým poukazem holiday plus. Zásadně je v uvedeném časovém období platnosti hotelového poukazu možná na jeden hotel pouze jedna rezervace. Je rovněž na zvážení každého jednotlivého hotelu, zda bude akceptovat více rezervací.
5. Uživatel hotelového poukazu holiday plus je povinen provést rezervaci hotelového pobytu pro 2 osoby včetně snídaně a večeře pro každou osobu a každou noc. Náklady na snídani a večeři nejsou v hotelovém poukazu zahrnuty a je třeba je zaplatit přímo v příslušném hotelu. I v případě částečného čerpání, příp. nečerpání snídaně a/nebo večeře je uživatel hotelového poukazu holiday plus povinen objednanou konzumaci uhradit. Částka a měna minimální konzumace stanovené hotelem je u každého hotelu stanovena odlišně a je uvedena v nabídce na stránce eurovikend.firmanazazitky.cz a uživatel je na ni upozorněn při rezervaci. Jednotlivé hotely nabízí i jiné možnosti objednávky konzumace. Ty jsou uvedeny v konkrétním případě u příslušného hotelu a tvoří základ provedené rezervace.
6. Rezervaci si provádí uživatel sám u příslušného partnerského hotelu. Poptávku lze provést zásadně nejdříve šest týdnů před požadovaným termínem. Bude-li poptávka provedena dříve, je na uvážení partnerského hotelu, zda poptávku hned vyřídí nebo odmítne. Ubytovací smlouva vzniká přímo mezi uživatelem a hotelem. Hotel může podle zvyklostí hotelové branže požadovat k zajištění rezervace udání čísla kreditní karty nebo zálohovou platbu za objednanou konzumaci.
7. Jak u telefonické, tak i e-mailové nebo jiné písemné rezervace je uživatel povinen upozornit hotel na to, že by chtěl rezervovat pokoj s hotelovým poukazem holiday plus, jinak nemá uživatel právo uplatnit hotelový poukaz holiday plus u rezervovaného pobytu. Při rezervaci je potřeba uvést rezervační kód poukazu a datum platnosti.
8. Všechny rezervace závisí na počtu volných pokojů, které má hotel k dispozici. Hotely dávají svoje kapacity pokojů k dispozici různým cestovním kancelářím. Je proto možné, že u jedné cestovní kanceláře jsou již kapacity vyčerpány, zatímco u jiné si ještě můžete pokoj rezervovat. Situace rezervací v hotelu se rovněž může průběžně měnit, takže v jednom okamžiku poptávky je hotel vyprodán, o několik dní později např. z důvodu storna mohou být zase k dispozici volné pokoje. Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. proto negarantuje rezervaci v určitém termínu nebo v určitém hotelu. Rezervace termínu musí být uživatelem provedena tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti hotelového poukazu holiday plus. Lhůtu pro rezervaci je třeba vždy posuzovat s ohledem na sezónu a aktuální vytíženost hotelů.
9. Rezervace je zaručena pouze tehdy, když hotel rezervaci písemně potvrdí.
10. Uživatel hotelového poukazu holiday plus je povinen při příjezdu odevzdat v hotelu originál/y hotelového poukazu holiday plus. Hotel bude akceptovat pouze platné a pro rezervaci schválené hotelové poukazy holiday plus. Hotel zkontroluje platnost hotelového poukazu holiday plus.
11. Údaje o cenách, podmínkách, popis hotelu apod. na internetové stránce se opírají o informace hotelu. Za obsah a správnost údajů ručí hotel. Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby. Je možné, že může dojít ke změnám v nabídce hotelů a podmínek, za jakých hotel nabízí své pokoje. Uživatel je proto povinen se při rezervaci informovat o aktuálně platných cenách a podmínkách.
12. Pokud uživatel provedl rezervaci u smluvního hotelu, musí své rezervaci dostát. Pokud by rezervaci stornoval nebo nevyužil celou rezervovanou dobu, má hotel právo vyfakturovat uživateli až 100 % (v Německu 80 %) dohodnuté objednané konzumace za aktuálně nevyužité dny. Ohledně fixně rezervovaných dnů prodloužení a spolucestujících osob se vyúčtování storno poplatků provádí podle storno podmínek příslušného hotelu.
13. Při nákupu hotelového poukazu holiday plus u jakýchkoli jiných třetích stran nese kupující výhradní odpovědnost za ověření platnosti hotelového poukazu holiday plus. Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. v takových případech nepřebírá odpovědnost za nákup neplatného, případně pro rezervaci neschváleného hotelového poukazu holiday plus. Hotelové poukazy holiday plus se nesmí nabízet k dalšímu prodeji a v případě dalšího prodeje ztrácí svou platnost. Tím není dotčena možnost jejich bezúplatného převodu na odlišnou osobu, která poukaz využije.
14. Hotelové poukazy holiday plus mohou být uplatněny v průběhu 3 let. Tato časová lhůta začne běžet od konce roku, ve kterém byly zakoupeny u společnosti Firma na zážitky s.r.o. Za hotelové poukazy, které nebyly uživatelem uplatněny v době své platnosti, nevzniká žádný nárok na náhradu a jejich platnost uplynutím doby zaniká. Hotelové poukazy lze použít pouze jednou a nelze si je nechat proplatit v hotovosti. Za ztrátu hotelových poukazu nepřebírá Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. žádnou odpovědnost a nelze vystavovat jakékoli jejich duplikáty.
15. Hotelový poukaz holiday plus obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu a bezpečnostní kód (= rezervační kód). Uživatel je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel nemá možnost jakkoli ověřit, zda je služba využívána oprávněnou osobou, která si hotelový poukaz holiday plus koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud uživatel tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel nemá možnost tomu nijak zabránit.
16. Odlišně od výše uvedených podmínek platí pro speciální nabídky podmínky uvedené u příslušné nabídky. V takovém případě platí odpovědnostní a storno podmínky příslušného hotelu.


VI.  Podmínky uplatnění hotelového poukazu (HOTELCARD) – typ Evropská města pro dva


1.
Hotelový poukaz (HOTELCARD) – typ Evropská města pro dva opravňuje 2 osoby k 1 přenocování ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně v jednom partnerském hotelu poukazu Evropská města pro dva. Ceny za ubytování a snídaně jsou zahrnuty v poukazu Evropská města pro dva. Místní taxy a jiné místní poplatky nejsou v poukazu Evropská města pro dva zahrnuty.
2. Aktuálně dostupné partnerské hotely Evropská města pro dva jsou uvedeny na internetové stránce evropskamesta.firmanazazitky.cz. Connex Marketing GmbH je oprávněn měnit nabídku hotelů, stávající partnerské hotely trvale nebo dočasně vyjímat (např. kvůli vysokému vytížení) z programu a přidávat nové partnerské hotely, takže provádí průběžné přizpůsobování hotelového programu situaci na trhu. Uživatel poukazu Evropská města pro dva nemá automaticky nárok na to, že určitý partnerský hotel zůstane v hotelovém programu během doby platnosti poukazu, případně na ubytování ve stávajícím partnerském hotelu.
3. Rezervaci si provádí uživatel sám u příslušného partnerského hotelu. Poptávku lze provést zásadně nejdříve šest týdnů před požadovaným termínem. Bude-li poptávka provedena dříve, je na uvážení partnerského hotelu, zda poptávku hned vyřídí nebo odmítne. Ubytovací smlouva vzniká přímo mezi uživatelem poukazu Evropská města pro dva a hotelem. Hotel může podle zvyklostí hotelové branže požadovat k zajištění rezervace udání čísla kreditní karty nebo zálohovou platbu za objednanou konzumaci.
4. Jak u telefonické, tak i e-mailové nebo jiné písemné rezervace je uživatel povinen upozornit hotel na to, že by chtěl rezervovat pokoj s poukazem Evropská města pro dva, jinak nemá uživatel právo uplatnit poukaz Evropská města pro dva u rezervovaného pobytu. Při rezervaci je potřeba uvést rezervační kód poukazu a datum platnosti.
5. Všechny rezervace závisí na počtu volných pokojů, které má hotel k dispozici. Hotely dávají svoje kapacity pokojů k dispozici různým cestovním kancelářím. Je proto možné, že u jedné cestovní kanceláře jsou již kapacity vyčerpány, zatímco u jiné si ještě můžete pokoj rezervovat. Situace rezervací v hotelu se rovněž může průběžně měnit, takže v jednom okamžiku poptávky je hotel vyprodán, o několik dní později např. z důvodu storna mohou být zase k dispozici volné pokoje. Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. proto negarantuje rezervaci v určitém termínu nebo v určitém hotelu.
6. Rezervace je zaručena pouze tehdy, když hotel rezervaci písemně potvrdí.
7. Uživatel poukazu Evropská města pro dva je povinen při příjezdu odevzdat v hotelu originál poukazu Evropská města pro dva. Hotel bude akceptovat pouze platné a pro rezervaci schválené poukazy. Hotel zkontroluje platnost poukazů.
8. Údaje o podmínkách, popis hotelu apod. na internetové stránce se opírají o informace hotelu. Za obsah a správnost údajů ručí hotel. Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby. Je možné, že může dojít ke změnám v nabídce hotelů a podmínek, za jakých hotel nabízí své pokoje. Uživatel je proto povinen se při rezervaci informovat o aktuálně platných cenách a podmínkách.
9. Pokud uživatel provedl rezervaci u smluvního hotelu, musí své rezervaci dostát. Stornování již potvrzené rezervace v zásadě není možné. Když uživatel do hotelu v rezervovaném termínu nepřijede, poukaz Evropská města pro dva propadá. Ohledně fixně rezervovaných pobytů, dnů prodloužení a spolucestujících osob se vyúčtování storno poplatků provádí podle storno podmínek příslušného hotelu.
10. Při nákupu poukazu Evropská města pro dva u jakýchkoli jiných třetích stran nese kupující výhradní odpovědnost za ověření platnosti poukazu. Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. v takových případech nepřebírá odpovědnost za nákup neplatného, případně pro rezervaci neschváleného poukazu Evropská města pro dva. Poukaz Evropská města pro dva se nesmí nabízet k dalšímu prodeji a v případě dalšího prodeje ztrácí svou platnost. Tím není dotčena možnost jejich bezúplatného převodu na odlišnou osobu, která poukaz využije.
11. Hotelový poukaz typu Evropská města pro dva může být uplatněn v průběhu 3 let. Tato časová lhůta začne běžet od konce roku, ve kterém byl zakoupen u společnosti Firma na zážitky s.r.o. Za hotelový poukaz, který nebyl uživatelem uplatněn v době své platnosti, nevzniká žádný nárok na náhradu. Hotelový poukaz Evropská města pro dva lze použít pouze jednou a nelze ho nechat proplatit v hotovosti. Za ztrátu poukazu nepřebírá Connex Marketing GmbH ani společnost Firma na zážitky s.r.o. žádnou odpovědnost a nelze vystavovat jakékoli jejich duplikáty.
12. Hotelový poukaz typu Evropská města pro dva obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu a bezpečnostní kód
(= rezervační kód). Uživatel je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel nemá možnost jakkoli ověřit, zda je služba využívána oprávněnou osobou, která si hotelový poukaz koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud uživatel tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel nemá možnost tomu nijak zabránit.

VIII. Cena a platební podmínky


1. Cena poskytovaných služeb

Cena hotelového poukazu je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele. Cena je dále vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře doručené objednateli/příjemci. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.
Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro hotelové poukazy (HOTELCARD) nabízeny na internetové adrese www.firmanazazitky.cz.
Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí objednatel veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
Hotelové poukazy (HOTELCARD) mohou být zaplaceny benefity třetích společností (BENEFITY a.s., Benefit Management s.r.o., Edenred, Mojebenefity.cz, jejichž aktuální seznam najdete na webu www.firmanazazitky.cz).
Při využití bodové/kreditové hodnoty na účtu objednatele (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, nárok na uplatnění případné akční slevy vztahující se k hotelovému poukazu (HOTELCARD).
2. Cena za dopravu
K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení hotelového poukazu(HOTELCARD), stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.firmanazazitky.cz.
3. Cena za dárkové balení
K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele.
4. Slevy
Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.
Slevy nelze uplatnit při dokupování bodů/kreditu a při nákupu za body/kredit.
Aktuální seznam možností uplatnění slev třetích stran, zapojení do benefitních programů a možnosti plateb jsou uvedeny na internetových stránkách www.firmanazazitky.cz.

IX. Odstoupení od smluvního vztahu


Poskytovatel služby
je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů hrubého porušení povinností uživatele plynoucích z uzavřené smlouvy a dále v případě zrušení poskytování požadované služby ze strany subdodavatele služeb. O zrušení služeb je poskytovatel povinen příjemce informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny.
Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele plynoucích z uzavřené smlouvy.
b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí hotelového poukazu (HOTELCARD). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto ustanovením těchto VOP a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli škodu, kterou mu tím způsobí.

X. Reklamace


1.
Poskytovatel je povinen uživateli zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v hotelovém poukazu (HOTELCARD) v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
2. Nesplní-li poskytovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je uživatel povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je uživatel povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
3. Uživatel je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo hotelového poukazu (HOTELCARD) a popsat vady poskytnuté služby.
4. Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel uživateli vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
5. Nesplní-li poskytovatel svou povinnost dodat objednateli (příjemci) hotelový poukaz (HOTELCARD), objednatel (příjemce) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu.
6. V případě, že příjemce řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
7. Je-li příjemci již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel uživateli, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.
8. Každý příjemce nebo objednatel, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem (tedy v případě, pokud se příjemce domnívá, že jej poskytovatel poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).
9. Kontakty pro uplatnění reklamací:
- reklamace týkající se dodání hotelového poukazu(HOTELCARD): kontakt@firmanazazitky.cz
- reklamace týkající se uplatnění hotelového poukazu(HOTELCARD), kvality poskytovaných služeb, rezervace apod.: allegria@hotelcard.cc
+420-227 053 001 (pracovní dny 8-17:00)

XI. Závěrečná ustanovení


Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.

Tyto VOP jsou platné od 21.9.2023

VOP a info o zpracování osobních údajů najdete na www.firmanazazitky.cz

 


Kontaktujte nás

Máte dotaz, doporučení nebo sdělení, které bychom si neměli nechat ujít? Pište nebo volejte.

Zavolejte nám +420 222 316 957

Každý pracovní den 9.00–16.30 hod.

Odebírejte newsletter

Odebírejte náš newsletter a získejte s předstihem nabídku novinek a další výhody.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Naše zážitky jsou dárky na celý život

V Allegrii věříme, že zážitkové dárky jsou tou nejlepší volbou, pokud hledáte originální dárek pro své blízké. Darujte zážitek k narozeninám nebo jiné významné příležitosti a přineste radost do života svých blízkých.

V naší široké nabídce zážitkových dárků naleznete různé kategorie, jako jsou například adrenalinové zážitky, kulturní zážitky, wellness a relax, gastronomické zážitky a mnoho dalších. Věříme, že v naší nabídce najdete ten správný zážitek jako dárek pro vaše blízké, který se jim navždy vryje do paměti.

Nezáleží na tom, zda hledáte zážitek pro muže, ženy, páry nebo rodiny, v naší nabídce najdete něco pro každého. U nás si můžete vybrat například romantický pobyt v lázních, adrenalinový zážitek jako tandemový seskok padákem, nebo třeba kurz vaření s šéfkuchařem. Darováním zážitkových dárků přinášíte nejen radost, ale i zážitky, na které budou vaši blízcí vzpomínat celý život.